Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgave i en forening som KCM er ikke fast defineret så denne beskrivelse skal ses som ”det bedste bud”.


Udgangspunktet er foreningens vedtægter som kan findes på klubbens hjemmeside under ”Klubben”. Her er dog kun beskrevet hvordan bestyrelsen er sammensat og hvordan den vælges.


Mødeaktiviteten svinger men typisk samles bestyrelsen 4-6 gange om året for at fastlægge den kommende tids aktiviteter, orientering om tidligere afviklede ture, aktiviteter o.l.

Formand og kasserer er valgt direkte til deres poster mens øvrige opgaver fordeles efter bestyrelsens beslutning (konstitueres).


Formand:

 • Er foreningens ansigt udad i forhold til myndigheder, andre klubber, hovedorganisationer o.l. og er derfor også ansvarlig for kontakten til samme.
 • Skal være indstillet på at blive kontaktet jævnligt om stort og småt og skal derfor være til rådighed i et vist omfang.
 • Har det overordnede ansvar for klubbens ledelse, indkaldelse til bestyrelsesmøder, generalforsamling o.l.
 • Har, i samråd med den øvrige bestyrelse, ansvaret for at lægge klubbens linje og ambitionsniveau, og kommunikere dette ud til klubbens medlemmer og øvrige interesserede.
 • Er ansvarlig for at klubbens kalender er opdateret og at klubbens aktiviteter bliver sat i gang i tide til at de kan gennemføres. Dette er dog en opgave der fint kan uddelegeres til et eller flere udvalg.

Kasserer:

 • Har det overordnede ansvar for klubbens økonomi. Herunder den daglige bogføring samt udarbejdelse af årsregnskab og budget for det kommende år.
 • Med klubbens nuværende størrelse og aktivitets niveau (2016) er der mellem 100 og 200 bilag årligt og en regnskabskyndig person vil skulle bruge omkring ½ time om ugen på opgaven.

Øvrige opgaver som skal foretages af bestyrelsesmedlemmerne (evt. formand eller kasserer).

 • Tøjsalg. Klubben har en ret stor omsætning af cykeltøj og dette varetages af en af bestyrelsesmedlemmerne og kræver en til to aftener om måneden, samt lidt administration i samråd med kassereren.
 • Klubture. Klubben arrangerer normalt en eller flere cykelture om året. Nogen kan være flere dages ture, evt. til udlandet. Andre er ture i lokalområdet måske hvor vi inviterer naboklubberne med.
 • Klubben har tradition for at mødes i sociale sammenhænge. Det kan være en bowlingaften, en klubaften, et foredrag e.l. Disse arrangementer vil normalt have en ansvarlig fra bestyrelsen, men det praktiske arbejde kan fint uddelegeres til menige klubmedlemmer.

Suppleanterne:

 • Har ikke nogen fast definerede opgaver, men inviteres med til alle møder og forventes at følge lidt med ”på sidelinjen” for at være klar til at tage en bestyrelsespost hvis nogen af de siddende bestyrelsesmedlemmer træder ud. Der er dog intet til hinder for at en suppleant deltager mere aktivt i klubbens arbejde.