vedtægter

Køge Cykel Motion


VEDTÆGTER§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Køge Cykel Motion (KCM). Klubben er stiftet d. 3. marts 1980. Klubbens hjemsted er Køge.

§2. Formål.

Klubbens formål er at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme. Herunder at arrangere cykel relaterede arrangementer for klubbens medlemmer.

 

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages alle der har interesse i motionscykling. Medlemmer under 16 år har dog ikke stemmeret på klubbens generalforsamling .

Stk. 2. Indmeldelse kan ske til klubbens formand eller kasserer. Evt. via formular på klubbens hjemmeside. Er man under 18 år på indmeldelses tidspunktet kræves forældre eller værges samtykke. Melder man sig ind efter 1. august betales kun halvt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en kontingent periode. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets evt. økonomiske mellemværender med klubben være afviklet.

Stk. 4. Eksklusion. Ethvert medlem der handler uhæderligt eller i strid med bestående love og vedtægter eller modarbejder klubbens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen skal forelægges klubbens generalforsamling, der med mindst 2/3 flertal skal godkende indstillingen. På denne generalforsamling har den ekskluderede adkomst til at tale sin sag.

 

§ 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent perioden er kalenderåret. Opkrævning udsendes i januar med betalingsfrist medio februar. Påmindelse vedrørende restance efter 14-30 dage. Yderligere 1 måneds restance medfører slettelse.

 

§ 5. Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes  en gang årligt i oktober måned. Adgang har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel, på e-mail og ved opslag på klubbens hjemmeside.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse. Disse vil så blive opslået på foreningens hjemmeside senest en uge før afholdelsen. Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:     1. Valg af dirigent og referent     2. Formandens beretning for det forløbne år     3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab     4. Fremlæggelse af budget for det kommende år     5. Vedtagelse af kontingent for det kommende år     6. Indkomne forslag     7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.     8. Valg af suppleanter til bestyrelsen     9. Valg af revisor og revisorsuppleant     10. Eventuelt

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Referenten skriver et referat som efterfølgende underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 6. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte.

Stk. 7. Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, som ifølge dagsordenen fremsættes til afstemning. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med 2/3 flertal. Alle valg og afstemninger forgår normalt ved håndsoprækning. Såfremt et medlem forlanger skriftlig afstemning, skal dette finde sted.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 personer samt 2 suppleanter. Alle valgt af generalforsamlingen. Formand og kasserer er valgt særskilt mens bestyrelsen selv konstituerer sig med øvrige poster og eventuelle udvalg.

Stk. 2. På ulige år afgår formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. På lige år afgår kassereren samt et bestyrelsesmedlem. Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges når de er personligt til stede ved generalforsamlingen eller har givet skriftligt tilsagn.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder møde efter behov på formandens foranledning. Ved hvert møde leder formanden, eller hans stedfortræder, forhandlingerne. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger afgør mødelederens stemme udfaldet.

Stk. 4. Formanden er berettiget til at handle alene på klubbens vegne, når klubbens interesser kræver det, men han skal da snarest bringe sagen frem for den øvrige bestyrelse.

Stk. 5. Formanden tegner foreningen overfor myndigheder, pengeinstitutter, hovedorganisationer o.l. Alle økonomiske forhold varetages af kassereren. Formanden har dog adgang til at se foreningens bankkonto uden at kunne foretage dispositioner.

§ 7. Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2. Det er kassererens opgave at føre regnskab og sørge for at dette er revideret og klar til udsendelse til medlemmerne 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

 

§ 8. Revision

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Begge er på valg hvert år, og genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Det er revisorens opgave at gennemgå og godkende regnskabet før generalforsamlingen. Herunder lave stikprøvekontrol af bilag og sikre sig at klubbens aktiver er til stede i form af kassebeholdning, bankindestående og evt. lagerbeholdning af klubtøj og andre aktiver.

Stk. 3. Revisoren har til enhver tid ret til at foretage uanmeldt revision, for at sikre sig at klubbens aktiver er til stede.

 

§ 9. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af klubben kan kun finde sted såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer har vedtaget det på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ved en sådan opløsning beslutter den ekstraordinære generalforsamling samtidig hvad der skal ske med klubbens midler.

Vedtægter senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen 23. oktober 2018